• nl
 • en
 • pl

Veel gestelde vragen door werknemers

arrow486

Welkom bij de Flexgroup

Om je wegwijs te maken in je werk hebben we de praktische aspecten van een uitzendbaan in deze handleiding voor je opgesteld. Bijvoorbeeld wat heb je allemaal nodig bij een inschrijving, wanneer wordt je salaris uitbetaald, hoe zit het met belastingen en verzekeringen, wat te doen bij ziekte, hoe steekt de flexwet in elkaar en niet te vergeten onze huisregels en andere nuttige informatie.

Klik hieronder op het onderwerp waarover je meer wilt weten

Inschrijving

Inschrijving gebeurd door middel van een inschrijfformulier beschikbaar op kantoor of op onze website. Je kan ook contact opnemen met ons kantoor in Polen (www.level1.pl ) of Litouwen (www.qbis.lt ).

Om de baan te vinden die het beste bij jou past, hebben we een aantal gegevens van je nodig.

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart);
 • naam, adres, telefoonnummer en eventueel je e-mail adres;
 • sofinummer;
 • bankrekening nummer;
 • opleiding, werkervaring en vaardigheden eventueel diploma’s en getuigenschriften)
 • bezit van een rijbewijs

Op het inschrijfformulier moet je aangeven of wij bij het uitbetalen van het salaris rekening moeten houden met de loonheffingskorting en of je gebruik wil maken van onze collectieve zorgverzekering.

Identificatieplicht

In Nederland geldt de Wet op de identificatieplicht. Je moet bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) kunnen overleggen. Als je daadwerkelijk gaat starten is het verplicht om bij je opdrachtgever je identiteitsbewijs te kunnen overhandigen indien ernaar wordt gevraagd.

CAO voor Uitzendkrachten

Voor onze uitzendkrachten is de ABU CAO van toepassing. In deze CAO staan je arbeidsvoorwaarden en de verplichtingen die je als uitzendkracht in acht moet nemen.

Fase A

Fase A heeft een looptijd van 78 gewerkte weken voor hetzelfde uitzendbureau. Elke gewerkte week telt mee, ongeacht hoeveel dagen en uren je werkt. Als je een tijdje niet werkt gaat de opbouw van je rechten gewoon door, pas als je 26 weken niet hebt gewerkt begint fase A weer opnieuw. Je mag in deze fase een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel verschillende opdrachtgevers je werkt.

Fase B

Als je fase A hebt doorgelopen kom je in fase B terecht. Je krijgt dan een contract voor bepaalde tijd. Voor het fase B geldt per 1 januari 2015 dat er maximaal zes contracten in maximaal vier jaar aangeboden kunnen worden;

Onderbrekingen van korter dan 6 maanden tellen mee voor de periode van 4 jaar. Werk je 6 maanden of langer niet voor dit uitzendbureau dan ga je terug naar fase A.

 

Fase C

Naar afloop van fase B komt fase C dus overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt niet zomaar afgesloten, dit gebeurd pas wanneer zowel Level 1 Flex als jijzelf hiermee instemmen.

Salaris

Wij bieden medewerkers een beloning conform de ABU CAO en/of beloning conform de inlenersbeloning.

Het met u overeengekomen bruto loon wordt aan u bevestigd in de uitzendbevestiging.

Uw wekelijks bruto loon wordt berekend aan de hand van de urenbriefjes. Alle urenbriefjes moeten getekend worden door de leidinggevende in het bedrijf waar je werkt. Vergeet dan niet je naam, werknemernummer, bedrijfsnaam en weeknummer te vermelden.

 

De urenbriefjes moeten bij ons ingeleverd worden uiterlijk op dinsdag in de week volgend op de werkweek. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw uren – declaratie aan ons door te geven. Welke mogelijkheid op jou van toepassing is, wordt in overleg met jou en de opdrachtgever besloten.

Je ben ten allen zelf tijden verantwoordelijk voor het op tijd in te leveren van de urenbriefjes. In de bedrijven met een elektronische urenregistratiesysteem worden de klok-kaarten of log-in codes gebruikt. Zowel de kaarten als de codes worden door ons uitgegeven en zijn uitsluitend per naam aan een uitzendkracht toegewezen. Meer informatie met betrekking tot het gebruik ervan krijgt je van onze coördinatoren

Jouw salaris wordt één keer in de twee weken overgemaakt (in de oneven weken ) naar de door jou opgegeven rekeningnummer. Betalingen vinden plaats meestal op donderdag, alleen in uitzonderlijke gevallen (bijv. jaarovergang, softwear storing e.a. onvoorspelbare factoren) kan de betaling uitgesteld worden met maximaal een paar dagen. Het salaris wat je op je rekening krijgt is een nettobedrag; de belasting en premies sociale verzekeringen die je moet betalen, zijn er al ingehouden. Overwerkuren worden extra belast.

Elke twee weken ontvang je een loonspecificatie. Daarop staat je totale loon (inclusief toeslagen), hoeveel uren je hebt gewerkt en wat er aan belastingen en premies sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Verder staat het bruto bedrag vermeld dat je hebt opgebouwd aan vakantiegeld, kort verzuim en vakantiedagen, eventuele voorschotten e.a.

Reiskosten

Indien vervoer naar je werk wordt door ons georganiseerd moet je rekening houden met mogelijke kosten.

In bijzondere gevallen vergoeden wij reiskosten tot maximaal bedrag € 0.19 per km. Dit gebeurt altijd in overleg met ons voordat de opdracht aanvangt.

ET- regeling

In sommigen gevallen passen wij de ET- regeling toe. In de ABU CAO voor uitzendkrachten is een regeling opgenomen die het mogelijk maakt om het brutoloon uit te ruilen tegen onbelaste vergoedingen en verstrekkingen van de zogenaamde extraterritoriale kosten. Dat zijn de extra kosten ( bijv. huisvestiging ) van buiten Nederland afkomstige uitzendkrachten die (tijdelijk) in Nederland werken.

Is een arbeidsmigrant eenmaal permanent gevestigd in Nederland en is zijn sociale middelpunt ook in Nederland gelegen, dan kunt u de regeling niet meer toepassen.

Reserveringen

 • Vakantiegeld

Net als iedereen heb je als uitzendkracht recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld is 8% van het bruto uurloon, dit bedrag wordt wekelijks gereserveerd. Het vakantiegeld wordt 1 keer per jaar eind mei of begin juni uitgekeerd of na uitdiensttreding.

 • Vakantiedagen

Je bouwt tevens vakantiedagen op, bij ieder gewerkte uur wordt er een bedrag gereserveerd. Werk je het gehele jaar 40 uur in de week, dan heb je recht op 24 vakantiedagen. Parttimers ontvangen een evenredig deel van de genoemde vakantiedagen. Mits je een vrije dag op neemt, wordt deze niet automatisch aan je doorbetaald, vermeld dit van te voren aan de intercedente of op het vakantiebriefje, zodat alles administratief goed afgehandeld wordt.

 • Kort verzuim en buitengewoon verlof

Onder kort verzuim en buitengewoon verlof wordt verstaan een korte, naar redelijkheid bezoek aan de tandarts of dokter. Hiervoor wordt een percentage van je bruto uurloon gereserveerd, als gedeeltelijke compensatie voor niet betaalde uren.

 • Feestdagen

Tijdens erkende feestdagen wordt er normaal gesproken niet gewerkt. Je salaris wordt afhankelijk van het aantal gewerkte uren en dagen toch doorbetaald, voor zover deze niet vallen op zaterdag en zondag.

Pensioen

Zodra je 26 weken gewerkt heb en 21 jaar of ouder bent, neem je deel aan de Pensioenregeling STIPP Basis of Plus ( afhankelijk van de Fase ). Normaal gesproken gaat uw maandelijkse pensioenuitkering in op de eerste dag van de maand waarin u 67 wordt. De hoogte van de uitkering hangt af van de hoogte van het opgebouwde pensioenkapitaal.

CAO

Voor onze uitzendkrachten is ABU CAO van toepassing. In deze CAO staan

je arbeidsvoorwaarden en de verplichtingen die je als uitzendkracht in acht moet nemen.

CAO_Uitzendkrachten_2017-2019

Jaaropgave

Omstreeks februari van ieder jaar ontvangt je de jaaropgave. Bewaar deze opgave zorgvuldig, hij kan maar één keer verstrekt worden. De jaaropgave wordt automatisch per e- mail/post toegestuurd naar het adres dat bij ons bekend is. Het is daarom van belang dat je ons informeert over een eventuele (e-mail)adreswijziging, ook als je niet meer voor/via ons werkzaam bent.

Sociale Verzekeringen

Als uitzendkracht ben je volledig sociaal verzekerd. Ook jij betaalt premies in het kader van de Werkloosheidswet en de Zorgverzekeringswet. Tevens ben je verzekerd voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de Algemene ouderdomswet en de Algemene weduwen- en wezenwet en Ziektewet.

Zorgverzekeringwet

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering afsluiten. De basisverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij een verzekeraar. Als je niet verzekerd bent, loop je kans op een boete. Wij bieden aan onze uitzendkrachten een collectieve zorgverzekering bij Holland Zorg. Premie wordt ingehouden op jouw salaris.

Ziekteverzuimreglement(en)

Bij ziekte heb je 1 of 2 wachtdagen afhankelijk van uitzend Fase. Indien u zich ziek meldt, is er een ziekteverzuimreglement van toepassing ( toegevoegd bij het contract ).

Je meld je ziek telefonisch of per sms, zo vroeg mogelijk maar uiterlijk voor 8.30 uur bij Level 1 Flex.

Een te late of foutieve melding kan je uitkering in gevaar brengen. Zorg dat je te allen tijden bereikbaar bent tijdens jouw ziekte. Als het nodig is helpt Level 1 Flex met het begeleiden bij de huisarts e.a.

Vergeet niet door te geven wanneer je weer hersteld bent!

Verlof en/of beeindiging

Geef je vakantie, verlof of overeenkomst beeindiging op tijd door. Zo’n aanvraag moet worden gemeld via e-mail naar het volgende adres:   planning@flexgroup.eu of schriftelijk – op het vakantie briefje, beschikbaar in het kantoor. Alle meldingen per telefoon of sms-berichten worden niet geaccepteerd. Het melden op tijd van uw vakantie of de vermelding van opzegging van de overeenkomst is in het belang van de werknemer en voorkomt veel administratieve complicaties.

Overeenkomst

Als een overeenkomst getekend wordt, mag werknemer uitgezonden worden.

1        Werknemer verklaart zich bekend met de volgende feiten:

 • Alleen werkgever is loon verschuldigd aan werknemer, niet de opdrachtgever.
 • Het loon wordt uitbetaald na afloop van iedere week waarin door de werknemer daadwerkelijk arbeid is verricht. Uitbetaling van het loon vindt uitsluitend plaats op basis van volledig ingevulde en door de opdrachtgever goedgekeurde urendeclaraties.
 • Werkgever zal op het uit te betalen loon betreffende uitzendkrachten die niet permanent in Nederland wonen een verrekening in de zin van artikel 7:632 BW toepassen overeenkomstig in de CAO artikel 44 en 44a.
 • Werkgever zal op het uit te betalen loon betreffende uitzendkrachten die niet permanent in Nederland wonen een inhouding in de zin van artikel 7:631 BW toepassen overeenkomstig in de CAO artikel 44 b en artikel 45 lid 12.
 • Werknemer zal een schriftelijke volmacht aan werkgever verlenen om ten laste van het uit te betalen loon betalingen in zijn naam te verrichten. Deze volmacht kan ten allen tijde herroepen worden. Deze volmacht is in een aparte bijlage van deze overeenkomst vastgelegd. Deze volmacht en alle schriftelijke wijzigingen daarvan, zijn een integraal onderdeel van deze overeenkomst.
 • Als de inlenersbeloning wordt toegepast (CAO Artikel 19) en er sprake is van arbeidsduurverkorting, dan zal deze als een toeslag op het uurloon worden uitbetaald.
 • Werknemer is geen vakantiewerker in de zin van artikel 1 van de CAO.
 • De medewerker verricht de werkzaamheden onder dagelijkse leiding en toezicht van opdrachtgever. De medewerker is gehouden opdrachten en aanwijzingen van de daartoe bevoegde functionarissen van opdrachtgever, vallende binnen het kader van de dagelijkse uitoefening van de functie, op te volgen. De medewerker dient de bij opdrachtgever(s) geldende huisregels in acht te nemen (CAO Artikel 9 lid 1-2). Tevens zijn de sancties uit de CAO Artikel 10 van toepassing op deze overeenkomst.
 • Aan werknemer is informatie verstrekt over de verlangde beroepskwalificatie en hij heeft een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats ontvangen en daarvan kennis genomen. Dit document, de zgn. arbochecklist is als bijlage aan deze overeenkomst toegevoegd (CAO Artikel 32).
 • Indien aan medewerker door werkgever een personenauto ter beschikking wordt gesteld is deze uitsluitend bedoeld voor zakelijke ritten. Deze personenauto wordt door medewerker (zichtbaar) representatief gehouden, zulks ter beoordeling van de werkgever. Onderhoudsmomenten worden door medewerker tijdig aangegeven bij werkgever. Werknemer dient per kalenderweek een kilometeradministratie bij te houden. Boetes voor wettelijke verkeersovertredingen worden met medewerker verrekend conform artikel 7:632 BW.
 • Indien werknemer arbeidsongeschikt is tot het verrichten van arbeid als gevolg van ziekte als bedoeld in artikel 19 Ziektewet, is werknemer verplicht alle voorschriften en procedures in acht te nemen. Deze voorschriften en procedures zijn schriftelijk in een aparte bijlage (de zgn. Verzuimreglement) aan deze overeenkomst toegevoegd.
 • Zodra en zolang werknemer voldoet aan de voorwaarden voor toetreding van de pensioenregeling zal hij deelnemen aan het bedrijfspensioenfonds StiPP (CAO Bijlage III).

Vakantiereglement

De CAO biedt de mogelijkheid een vakantiereglement op te stellen (CAO, Artikel 35). Werkgever heeft hiervoor gekozen. Het reglement omvat twee bepalingen:

 1. Elk verzoek van werknemer voor vakantie/verlof zal zoveel als mogelijk worden gehonoreerd in overleg met de opdrachtgever.

Als werknemer prijs stelt op loondoorbetaling op die momenten dat wegens bedrijfssluiting van de opdrachtgever(s) niet kan worden gewerkt (denk hierbij aan de vrijdag na hemelvaart), dan wordt werknemer geacht (een) opgebouwde vakantiedag(en) op te nemen.

Auto

Soms krijg je een bedrijfsauto om naar je werk en terug te kunnen rijden. De bedoeling is dat je die auto alleen zakelijk gebruikt dus niet privé.

Op basis van de wet, legt de belastingdienst bij privé gebruik van de auto een bijtelling op van maximaal 25 % gebaseerd op de nieuwwaarde van de auto. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer € 2500,- bijtelling per jaar voor een kleine auto. Als werkgever zijn wij verplicht om deze bijtelling voor het privé gebruik van de auto aan de desbetreffende chauffeur door te berekenen. Indien wij constateren dat er van privé gebruik sprake is, zal er een huurbedrag in rekening worden gebracht van € 50,- per dag en € 0.25 per gereden kilometer.

 • Alle auto’s zijn voorzien van GPS-systeem.
 • Bestuurder is verplicht om te zorgen dat de auto schoon en netjes blijft.
 • Alle beschadigingen en schades moeten meteen gemeld worden bij ons.
 • In onze autos wordt niet gerookt.
 • Bij aanvang krijg je een chip en autosleutel – voor de chip wordt een borg ingehouden;   geef je jouw chip en sleutel terug dan wordt deze borg naar jouw rekening teruggestort
 • Je mag de auto niet uitlenen aan derden
 • Geen prive ritten (onder prive wordt verstaan ritten anders dan naar je werk en terug )
 • Let op op je gedrag op de weg en op je snelheid, alle bekeuringen worden op jou verhaald

op onze website vindt je een korte instructie filmpje

Fiets

Meeste uitzendkrachten maken gebruik van een fiets als vervoermiddel naar hun werk. Heb jij er geen een? Dan kan je bij ons terecht .

 • Voor de fiets wordt een borg ingehouden, plus € 1 per dag gebruiks kosten
 • fietslampjes €10 en eventueel een plaksetje € 5. Geef je alles terug dan wordt deze borg naar jouw rekening teruggestort
 • zorg goed voor jouw fiets
 • meldt op tijd elke schade en gebrek
 • bij vernieling of dergelijke – worden reparatiekosten in rekeninggebracht bij uitzendkracht

Huisregels

Als je in een van onze huizen woont ben je verplicht om je aan onze regels te houden.

 • Level One Flex stelt ieder persoon een vaste slaapplaats in een huis beschikbaar, je moet zelf zorgen voor lakens, kussens, dekens en of een slaapzak
 • Verander niet van jouw plek (kamer ) zonder overleg met Level One Flex, het heeft te maken met o.a. de veiligheidsregels (bijv. makkelijkere identificatie bij brand )
 • Voor de huissleutel wordt een borg ingehouden € 25; geef je jouw sleutel terug dan wordt deze borg naar jouw rekening teruggestort
 • Je mag geen vreemden of vrienden laten slapen in het huis zonder toesteming van Level One Flex
 • Gedraag je zo dat je geen overlast veroorzaakt, denk aan je huisgenoten en buren
 • Tussen 22:00 en 07:00 stilte in het huis
 • Zorg dat licht en huishoudelijke apparaten niet onnodig aanstaan
 • Zorg voor netheid en hygiëne, ruim je spullen altijd op, was je borden, bestek, pannen e.a. altijd meteen na het gebruik af – zo voorkom je irritaties van een ander, bewoners moeten zelf huis schoonmaken
 • Het is verboden om spijkers en schroeven in de muren te slaan/schroeven of om op enigerlei andere wijze veranderingen aan te brengen in of om de woning.
 • Je mag de thermostaat niet verzetten
 • Geen vetten en etenresten door de gootsteen of toalet te spoelen.
 • Ruim je sigarettenpeuken op, gooi ze ook niet op de stoep of in de tuin
 • Huisdieren zijn verboden
 • Zorg voor gesloten ramen en deuren als je weggaat
 • Sorteer je huisafval, verpletter verpakkingen, zet de containers altijd op tijd klaar zo dat ze geleegd kunnen worden, geen glas in de containers
 • Meld alle schades en problemen op tijd aan ons
 • Geconstateerde schades en vernielingen zullen aan de bewoners doorbelast worden
 • In elke huis is een “procedure ontruimingsplan”aanwezig in geval van brand, ontruiming, calamiteit, onraad, ongeval – bestudeer deze aandachtig
 • Let op persoonlijke hygiëne.

ARBO, veiligheids- en hygiëneregels

Wat je vooraf zeker moet weten!

Voordat je begint met je werk op een voor jou onbekende werkplek, moet je eerst:

 • Kennismaken met ARBO voorschriften – aanwezig op kantoor en inleenbedrijf
 • Vaststellen welke personen BHV (bedrijfshulpverlener) en EHBO gediplomeerd zijn
 • Gebruik van alcohol en andere verdovende middelen tijdens of voor aanvang van de werkzaamheden is ten strengste verboden.
 • Orde en netheid kunnen een heleboel ongevallen voorkomen. Hou je werkpek schoon en netjes, ruim afvalmateriaal altijd op.
 • Veiligheidsschoenen en laarzen beschermen de voeten tegen letsel door stoten, doorboren of vallen
 • Gebruik altijd alle veiligheids- en beschermmiddelen die aanwezig zijn op de werkplek
 • Als werkgever stellen wij onze werknemers (tussen 2 en 5 jaar) in de gelegenheden onderzoek te ondergaan om eventuele risico’s op het werk zoveel mogelijk te beperken (PAGO of PMO )
 • VCU veiligheidsregels boekje is aanwezig op onze kantoor

 

Voor de website van de STICHTING ARBO FLEXBRANCHE klik op het logo.

 

 

Voor inzage in de ARBO CHECKLIST klik hieronder op de juiste branche.

Checklist Algemeen Checklist Land- en Tuinbouw
Checklist Administratief Checklist Magazijn
Checklist Afvalbewerking Checklist Medisch
Checklist Afvalinzameling Checklist Metaal
Checklist Bouw Checklist Personenvervoer
Checklist Goederenvervoer Checklist Productie / Technisch / Logistiek
Checklist Horeca Checklist Schoonmaak

 

Pictogrammen (symbolen)

In het onderstaande overzicht vind je de meest voorkomende veiligheidspictogrammen en de betekenis van deze veiligheidspictogrammen:

Veiligheids pictogrammen

Reglement Vleeswaren industrie

Onder persoonlijke hygiëne wordt verstaan: alle voorzorgsmaatregelen die iedere werknemer of bezoeker moet treffen om besmetting van het voedingsmiddel met microbiologische, chemische of productvreemde voorwerpen te voorkomen. Voorbeelden zijn besmetting van het voedingsmiddel met ziekteverwekkende bacteriën door contact met besmette handen of besmetting van het voedingsmiddel met een armband of horloge.

Onderstaande instructies zijn bedoeld om besmetting van het voedingsmiddel te voorkomen.

 1. U bent verantwoordelijk voor Uw persoonlijke hygiëne.
 2. Het is verboden in de productieafdelingen te eten, te drinken, te spugen of te roken. Roken is in het hele pand verboden. Snuiten en/of hoesten boven onbeschermde voedingsmiddelen dient u te voorkomen.
 3. Medicijnen mogen niet mee genomen worden naar de werkplek. Parfum en aftershave mag niet overdadig worden gebruikt, de lucht kan op het vlees slaan.
 4. In de productieruimtes draagt U passende, schone en waar nodig, beschermende kleding en verwisselt deze dagelijks of indien nodig vaker.
 5. Het is niet toegestaan bedrijfskleding mee naar huis te nemen. Vuile kleding wordt in de daarvoor bestemde waston gedeponeerd.
 6. Er mogen geen sieraden (m.u.v. een gladde trouwring) en horloges gedragen worden. Persoonlijke kleding en bezittingen kunnen worden opgeborgen in de daartoe aanwezige kastjes.
 7. U bent verplicht een hoofddeksel te dragen en indien van toepassing een baardnetje.
 8. Bij het inpakken van rauwe producten is het dragen van (beschermende) handschoenen verplicht.
 9. Het dragen van handschoenen ontheft U niet van de verplichting tot handen wassen.
 10. U dient de nagels kort en schoon te houden en geen nagellak te gebruiken. Kunstnagels zijn niet toegestaan.
 11. U bent verplicht voor aanvang van de werkzaamheden en na iedere onderbreking grondig de handen te wassen met desinfecterende zeep. Ook wanneer tijdens de werkzaamheden vervuiling van de handen optreedt en zeker na toiletbezoek moeten de handen grondig worden gewassen. Voor het afdrogen mogen alleen eenmalige handdoeken worden gebruikt.
 12. Wanneer U geïnfecteerde wonden, huidinfecties, huidaandoeningen of diarree heeft, mag U niet zonder voorzorgsmaatregelen in de productieruimten werken. Voor aanvang van de werkzaamheden moet U overleggen met de Directie over de te nemen voorzorgsmaatregelen.
 13. Kleine snij en/of schaafwonden aan handen of armen moeten altijd met waterafstotende, detecteerbare pleisters worden bedekt alvorens de werkzaamheden worden gestart of hervat. Deze pleisters worden u op aanvraag gratis verstrekt.

WERKINSTRUCTIE HYGIËNISCH WERKEN

Hygiënisch werken is: op zodanige wijze werken dat besmetting van voedingsmiddelen met microbiologische, chemische of productvreemde voorwerpen wordt voorkomen. Besmetting kan plaatsvinden door bijv. kruisbesmetting tussen ‘vuile’ en ‘schone’ voorwerpen, besmetting van voedingsmiddelen met vuile handen of doordat losse machineonderdelen in het voedingsmiddel terechtkomen.

Onderstaande hygiëneregels zijn bedoeld om deze besmetting te voorkomen.

 1. U bent verantwoordelijk voor de hygiëne op uw werkplek.
 2. Op de afdeling mag niet worden gegeten of gerookt.
 3. Voor aanvang van de werkzaamheden moet de werkplek schoon zijn.
 4. Tijdens de werkzaamheden moet de werkplek ordelijk blijven. Wanneer ongewenste vervuiling optreedt, moeten de werkzaamheden worden onderbroken en de werkplek worden gereinigd.
 5. Bij iedere wisseling van productsoort dienen de handschoen te worden vernieuwd en de handen gedesinfecteerd met alcohol.
 6. U moet met schone gereedschappen werken. Bij iedere werkonderbreking moeten de gereedschappen worden gereinigd en gedesinfecteerd.
 7. Bij de verwerking van vlees en hulpgrondstoffen moet altijd het FIFO systeem worden gebruikt. (First In First Out = de oudste goederen eerst gebruiken)
 8. In de werkruimte zijn alleen de hulpstoffen aanwezig, die direct verwerkt gaan worden. Verwerkte producten gaan direct naar de opslagruimte.
 9. Nog te bewerken producten mogen niet in aanraking komen met onbewerkte producten of schoonmaakmiddelen.
 10. Producten mogen niet direct op de grond worden gestapeld.
 11. Na de werkzaamheden moeten de werkruimtes, apparatuur en gereedschappen worden gereinigd, volgens het Reiniging en Desinfektie programma.

Heb je nog een andere vraag

Kom dan even langs op ons kantoor in Alphen aan den Rijn.

Ondernemingsweg 26
2404 HN
Alphen aan den Rijn

Wil je het handboek downloaden?

Als je op de link hieronder klikt dan kun alles in een keer downloaden als PDF.

Openingstijden

Maandag  8:30 – 17:00
Dinsdag  8:30 – 17:00
Woensdag  8:30 – 19:00
Donderdag   8:30 – 17:00
Vrijdag   8:30 – 17:00
Zaterdag  gesloten 
Zondag  gesloten